Logo

Luxemburgo  

Paro Luxemburgo Agosto 2017
Tasa de Paro en Luxemburgo por sexo y edad
Luxemburgo: Paro
2016 2015
Desempleo6,3%6,5%
Paro hombres6,5%6,0%
Paro mujeres6,1%7,1%
Paro menores de 2518,9%17,7%
Paro hombres menores de 25 años23,1%17,5%
Paro mujeres menores de 2514,4%18,0%
Paro de 25 años o más5,3%5,5%
Paro hombres de 25 años o más5,2%5,1%
Paro mujeres de 25 años o más5,4%6,1%
Luxemburgo: Paro